Regulamin usługi

Nasze produkty cechują się niezwykłą szybkością, wydajnością oraz bezpieczeństwem.
Rozpocznij za darmo

Warunki korzystania z serwisu Publiczne.pl

Firma Publiczne.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 33/13 (dalej zwana "Publiczne.pl" lub "my"), udostępnia niniejszy serwis internetowy w celu agregacji ofert przetargowych z różnych źródeł w sieci. Korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację poniższych warunków.

Kluczowe definicje:

  • Firma: Publiczne.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 33/13, udostępniająca serwis internetowy do agregacji ofert biznesowych i przetargowych.

  • Strona internetowa: Witryna internetowa, na której znajduje się serwis Publiczne.pl, udostępniający agregację ofert przetargowych z różnych źródeł.

  • Regulamin: Dokument określający warunki korzystania z serwisu Publiczne.pl. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i jego postanowień. Regulamin ma pierwszeństwo w przypadku konfliktu z innymi warunkami lub politykami na stronie.

  • Użytkownik: Osoba korzystająca z serwisu Publiczne.pl, w tym m.in. przeglądająca stronę, zakupująca subskrypcje lub tworząca lub dołączająca do organizacji.

  • Organizacja: Zespół użytkowników serwisu Publiczne.pl, którzy mogą tworzyć własne organizacje na stronie lub dołączać do organizacji utworzonych przez innych użytkowników. Każda organizacja może mieć różne ustawienia i subskrypcje, zależnie od wyboru jej lidera.

  • Subskrypcja: Zakup dostępu do określonych funkcji serwisu Publiczne.pl, takich jak dostęp do ofert przetargowych. Subskrypcje mogą być opłacane w systemie miesięcznym lub rocznym. Użytkownik może anulować subskrypcję w dowolnym momencie, ale nie przysługują mu żadne zwroty w trakcie bieżącego okresu subskrypcji.

Akceptacja Regulaminu.

a. Korzystając z serwisu Publiczne.pl, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz wszystkich postanowień i polityk w nim wskazanych.

b. Jeżeli nie zgadzasz się na te warunki, nie korzystaj z serwisu.

c. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników serwisu, w tym m.in. użytkowników przeglądających stronę, zakupujących subskrypcje lub tworzących lub dołączających do organizacji.

d. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie bez powiadomienia. Twoje dalsze korzystanie z serwisu po zmianie Regulaminu stanowi Twoją akceptację zmienionych warunków.

e. W przypadku konfliktu pomiędzy Regulaminem a innymi warunkami lub politykami na stronie, Regulamin ma pierwszeństwo.

Subskrypcje.

a. Użytkownik ma możliwość zakupienia subskrypcji, aby uzyskać dostęp do określonych funkcji serwisu, takich jak dostęp do ofert przetargowych.

b. Subskrypcje będą opłacane w systemie miesięcznym lub rocznym, w zależności od wybranego planu subskrypcji.

c. Użytkownik może anulować subskrypcję w dowolnym momencie, ale nie przysługują mu żadne zwroty w trakcie bieżącego okresu subskrypcji.

d. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany planów subskrypcji lub cen w dowolnym momencie bez konieczności powiadomienia użytkownika.

e. W przypadku braku możliwości zrealizowania płatności, subskrypcja użytkownika może zostać zawieszona lub anulowana.

Tworzenie i zarządzanie organizacją

a. Użytkownicy mogą tworzyć organizacje na stronie internetowej lub dołączać do organizacji utworzonych przez innych użytkowników.

b. Każda organizacja może mieć różne ustawienia i subskrypcje z nią związane.

c. Każda organizacja może mieć swoją wizytówkę na stronie Publiczne.pl, w której może publikować ogłoszenia i udostępniać ją w sieci.

d. Organizacja jest odpowiedzialna za wszystkie treści publikowane na stronie internetowej lub na jej wizytówce oraz za ich zgodności z prawem.

e. Lider organizacji odpowiada za jej działania i podejmuje decyzje o jej ustawieniach i subskrypcjach.

f. Użytkownik może w dowolnym momencie opuścić organizację lub zostać usunięty z niej przez jej lidera.

g. Firma zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zawieszenia organizacji i wszystkich jej użytkowników w dowolnym momencie bez powiadomienia i bez podania przyczyny.

Informacje o karcie kredytowej.

a. W celu zakupu subskrypcji konieczne jest podanie dokładnych i kompletnych informacji o posiadanej przez użytkownika karcie kredytowej.

b. Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania subskrypcji, jeśli nie będzie w stanie zrealizować płatności z powodu nieprawidłowo podanych informacji o karcie kredytowej.

c. Firma zastrzega sobie również prawo do weryfikacji podanych informacji o karcie kredytowej w celu potwierdzenia jej autentyczności.

d. Firma nie przetwarza ani nie przechowuje danych osobowych użytkowników, w tym numeru karty kredytowej.

e. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane i przechowywane przez naszego dostawcę usług płatniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych.

Treści serwisu i użytkownika.

a. Każda treść, którą użytkownik publikuje lub przesyła na stronie, w tym m.in. oferty, wiadomości, komentarze, oceny i recenzje, jest jego wyłączną odpowiedzialnością. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki publikowania lub opublikowania jakiejkolwiek treści na stronie.

b. Zabrania się publikowania treści, które są nielegalne, obraźliwe, oszczercze, nieodpowiednie lub w inny sposób naruszające niniejszy Regulamin. Firma zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edytowania jakichkolwiek treści bez podania przyczyny.

c. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników ani za skutki ich publikowania.

d. Oferty i ogłoszenia nie są weryfikowane przez firmę i nie ponosi ona odpowiedzialności za ich treść ani za skutki ich publikacji.

e. Firma unika roszczeń osób trzecich związanych z ogłoszeniami i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z ich publikacji.

f. Użytkownicy korzystają z ogłoszeń na własne ryzyko i ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki ich wykorzystania.

Własność intelektualna.

a. Strona internetowa oraz jej treści, w tym m.in. tekst, grafika i oprogramowanie, są własnością Publiczne.pl lub jej licencjodawców i chronione prawami autorskimi oraz innymi prawami własności intelektualnej.

b. Wszelkie prawa do treści serwisu pozostają wyłączną własnością Publiczne.pl. Użytkownik nie ma prawa do wykorzystywania treści serwisu do celów komercyjnych bez pisemnej zgody Publiczne.pl.

c. Zabrania się kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania lub innego wykorzystywania treści serwisu bez uprzedniej pisemnej zgody Publiczne.pl. Wszelkie nieuprawnione wykorzystywanie treści serwisu będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i innych praw własności intelektualnej.

d. Wszelkie prawa nieudzielone w niniejszym Regulaminie pozostają wyłączną własnością Publiczne.pl.

Wyłączenie gwarancji.

a. Strona internetowa oraz jej treści są dostarczane w stanie "takim, jaki jest" i "dostępnym". Firma nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani domniemanych, dotyczących działania serwisu lub dokładności, kompletności lub niezawodności jego treści.

b. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, braki lub niedokładności w treściach serwisu. Użytkownik korzysta z serwisu na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki korzystania z jego treści.

c. Firma nie gwarantuje, że serwis będzie działał bez awarii, przerw lub innych problemów technicznych. Nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą wyniknąć z korzystania z serwisu.

d. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z całym Regulaminem oraz do przestrzegania jego postanowień. Wszelkie niezgodne z Regulaminem korzystanie z serwisu jest zabronione.

Ograniczenie odpowiedzialności.

a. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z serwisu, w tym m.in. szkody bezpośrednie, pośrednie, karne i wynikowe.

b. Nie gwarantujemy, że treści serwisu będą dostępne lub działać w sposób niezakłócony, niezawodny lub bezpieczny. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym m.in. utratę danych, utratę zysków lub utratę reputacji, które mogą wyniknąć z korzystania z serwisu.

c. Firma nie odpowiada za działania lub zachowanie użytkowników serwisu ani za treści, które publikują. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i publikowane treści.

d. W żadnym wypadku nasza odpowiedzialność wobec użytkownika nie przekroczy kwoty, którą zapłacił on za subskrypcję w okresie ostatnich 12 miesięcy.

e. Zgadzając się na warunki niniejszego Regulaminu, użytkownik zwalnia firmę z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą wyniknąć z korzystania z serwisu.

Prawo właściwe.

a. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z serwisu podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

b. Wszelkie spory wynikające z tych warunków lub z korzystania z serwisu będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy Rzeczpospolitej Polskiej właściwe dla siedziby firmy.

c. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu uznane zostanie za niezgodne z prawem, będzie ono nieważne, a pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.

d. Firma nie stosuje przepisów prawa obcego w rozstrzyganiu sporów wynikających z korzystania z serwisu.

e. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Regulaminu lub korzystania z serwisu, skontaktuj się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych na stronie.

Zmiany Regulaminu.

a. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie bez konieczności powiadamiania o tym użytkowników.

b. Po dokonaniu zmian w Regulaminie, kontynuowanie korzystania z serwisu przez użytkownika stanowi akceptację zmienionych warunków.

c. Obowiązująca wersja Regulaminu zawsze jest dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce "Regulamin".

d. Firma nie jest zobowiązana do indywidualnego powiadamiania użytkowników o zmianach w Regulaminie.

e. Zalecamy regularne sprawdzanie Regulaminu, aby być na bieżąco z aktualnymi warunkami korzystania z naszego serwisu.

Reklamacje.

a. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących naszych usług, użytkownik może złożyć reklamację na adres: kontakt@publiczne.pl

b. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail użytkownika, a także szczegółowe opisanie zastrzeżenia.

c. Firma Publiczne.pl rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania.

d. W przypadku niezadowolenia z odpowiedzi firmy Publiczne.pl, użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich, takich jak platforma internetowa ODR lub wizyta w stałym polubownym sądzie konsumenckim.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych warunków korzystania z serwisu lub chcesz skorzystać z ww. praw, skontaktuj się z nami:

Firma Publiczne.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nowy Świat 33/13
00-029 Warszawa
NIP 5252914481

E-mail: kontakt@publiczne.pl